Make your own free website on Tripod.com

通訊知識

文: Nomad, 以及, 部分內容轉錄自中華民國飛航管制程序書


無線電通訊時字母發音法

 

這裡所提到的字母發聲法(或數字), 是一般無線電通訊時為了避免誤判所使用的發聲方法

因為單獨的一個音, 在雜音重的環境下, 很容易讓接收的一方產生誤聽或誤判的狀況

為了避免這問題, 一般都是以那個字母為開頭的英文單字拿來發音用來表示那個字母

如 Z 在通訊時, 就以 Zulu 替代

 

以下, 為完整且世界通用的字母發音法

(轉錄自中華民國飛航管制程序書)

國際民航組織發音法

 
符號 字義 發音法
0 Zero ZE_RO
1 One WUN
2 Two TOO
3 Three TREE
4 Four FOW-ER
5 Five FIFE
6 Six SIX
7 Seven SEV-EN
8 Eight AIT
9 Nine NIN-ER
100 Hundred HUN-DRED
1000 Thousand TOU-SAND
A Alfa AL-FAH
B Bravo BRAH VOH
C Charlie CHAR LEE
D Delta DEL TAH
E Echo ECK OH
F Foxtrot FOKS TROT
G Golf GOLF
H Hotel HOH TELL
I India IN DEE AH
J Juliett JEW LEE ETT
K Kilo KEY LOH
L Lima LEE MAH
M Mike MIKE
N November NO VEM BER
O Oscar OSS CAH
P Papa PAH PAH
Q Quebec KEH BECK
R Romeo ROW ME OH
S Sierra SEE AIR AH
T Tango TANG GO
U Uniform YOU NEE FORM
V Victor VIK TAH
W Whiskey WISS KEY
X X-Ray ECKS RAY
Y Yankee YANG KEE
Z Zulu ZOO LOO


Note:

這篇文章部分內容轉錄自中華民國飛航管制程序書

感謝 Walter Chang 提供

此文最後修訂日期 08-03-1999

進入下一章